Kobieta|BIZNES|PODRÓŻE

Regulamin sklepu internetowego KBK (Kobieta Biznes Podróże)

REGULAMIN

Podstawowe definicje użyte w regulaminie:

Informacja Handlowa – w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach oraz innych wydarzeniach dotyczących Sklepu,
Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
Konsument – osobę fizyczną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Produktów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Produktów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie,
Produkt – produkty przeznaczone do sprzedaży prezentowane w ramach Sklepu.
Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży,
Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://kobietabiznespodroze.pl, za pośrednictwem którego Klient dokonywać może zakupów określonych Produktów,
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.),
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
Właściciel Sklepu – Solutions 4 Business, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Mała Piaśnica 11H, 84-106 Leśniewo, NIP: 5871710701, REGON: 366902390, adres do korespondencji: ul. Obrońców Wybrzeża 7/1, 84-100 Puck.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem: https://kobietabiznespodroze.pl/kalendarz prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
Informacje o Produktach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient np. pocztą elektroniczną.
Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, takimi jak wiadomości spam, wirusy czy ataki hakerskie. Właściciel Sklepu podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Właściciel Sklepu wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
Szczegółowy opis Produktu znajduje się na stronie Sklepu.
Na Produkty mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Produktu.
W celu zamówienia Produktu należy wejść na stronę internetową pl/sklep, a następnie dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
Klient podaje w Formularzu dane: imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu oraz składa oświadczenia akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych i/lub przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru formy płatności za zamówione Produkty.
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich.
Cena Produktu nie uwzględnia kosztów dostawy produktu do klienta (patrz pkt. 4)
Cena Produktu podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
Koszty związane z dostawą Produktu ponosi w całości Klient. Wysokość dostawr zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Informacja dotycząca wysokości kosztu dostawy produktu przekazana zostanie przy składaniu Zamówienia.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu przez dokonaniem wysyłki Produktu; prosimy o podanie numer Zamówienia w polu „Tytułem”. Wysyłka Produktu nastąpi po otrzymaniu przelewu;
zapłata za pośrednictwem systemu płatności CashBill– zapłata przed wysyłką Produktu; Z tytułu sprzedaży Produktu Sklep wystawia dowód zakupu w formie paragonu lub faktury i doręcza go Klientowi.
Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofywania i wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży.

DOSTAWA

Dostawa Produktów realizowana jest za pośrednictwem UPS w ciągu 10 dni roboczych od daty zamówienia i opłacenia Produktu (nie dotyczy płatności przy odbiorze).
Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu.
Sprzedawca wskazuje, że z chwilą wydania Produktu Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
Przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
szkodę niedającą się zauważyć z zewnątrz uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodni, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

REKLAMACJE I ZWROTY

Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Reklamacje należy zgłosić droga elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e- mail: kontakt@kobietabiznespodroze.pl
Zgłaszając reklamację należy podać numer zamówienia, imię, nazwisko, adres e-mail, oraz opisać powód składanej reklamacji. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Produkt wraz z pisemną ręcznie podpisaną reklamacją należy przesłać na adres siedziby Sklepu podany w punkcie 1. niniejszego regulaminu.
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia mu Towaru. Obowiązkowe jest poinformowanie o tym fakcie Właściciela Sklepu drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e- mail: kontakt@kobietabiznespodroze.pl
Sprzedawca w okresie nie dłuższym niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem nie przysługuje w przypadku umowy:
świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Oznacza to, że produkt nie może być popisany, porysowany, uszkodzony, pozaginany. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem od Umowy Sprzedaży. Klient zobowiązuje się zapakować Produkt w sposób zapewniający brak uszkodzeń w transporcie.
Towar należy przesłać na adres do korespondencji Właściciela Sklepu:
Solutions 4 Business, adres do korespondencji: ul. Obrońców Wybrzeża 7/1, 84-100 Puck Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od Umowy Sprzedaży.
Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.
Koszt odesłania Produktu do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia

Chcesz poznać pierwszy fragment książki?

Bądź gotowa na przyjęcie inspirujących narzędzi i wskazówek, które pomogą Ci rozwijać się jako liderka. Zapisz się już teraz, aby jako pierwsza otrzymać fragment książki „Podręcznik liderki”!